Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 279 015 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

EWO-PP: Oświadczenie Wojciecha Papisa z EWO-PP w związku z wyborami na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

piątek, 07 maja 2010 16:50


   W związku z podjęciem przez Radę Naczelną EWO Partia Polska uchwały udzielającej poparcia kandydatowi Jarosławowi Kaczyńskie- mu w tych wyborach prezydenckich składam swoją rezygnacje i kończę działalność w EWO Partia Polska.

   Z całym należnym szacunkiem dla Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego podpisał się On obydwiema rękami i głosował od razu za Traktatem lizbońskim. W zaistniałej sytuacji nie widzę dla siebie miejsca w szeregach EWO PP, bez względu na to czy poparcie Rady Naczelnej ma cechy zwyczajnego koniunkturalizmu politycznego, czy służy innym celom.

Wczoraj zrezygnowałem z mojego członkostwa w EWO PP w związku z poparciem Rady Naczelnej EWO PP udzielonej Panu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Nie to żebym miał coś przeciw Panu Prezesowi PIS, którego cenię i szanuję oraz współczuję mu w tych trudnych dniach.

Po prostu uważam ,że Polska ma być suwerenna, walutą narodową powinien pozostać Polski Złoty emitowany przez niezależny Narodowy Bank Polski, a stolicą Polski jest Warszawa ,a nie Berlin , czy Bruksela.Kandydatem na urząd Prezydenta RP rokującym nadzieję na zachowanie suwerenności Polski jest w moim najgłębszym przekonaniu Pan Marszałek Marek Jurek, nawet jeśli w drugiej turze wyborów poprze Jarosława Kaczyńskiego.

Korzystając z okazji pragnę podziękować Wszystkim, z którymi przyszło mi walczyć w obronie suwerenności Polski przy naszym sprzeciwie wobec dyktatu Lizbony w ramach Obywatelskiego Komitetu Europa Wolnych Ojczyzn Akcja Polska. W szczególności dziękuję Panu Prof. Andrzejowi Czachorowi z którym stałem pod Sejmem w tych trudnych dniach.

Polska nie kończy się nigdy! Służmy Jej razem, zawsze i do końca.

Z pozdrowieniami-

/-/ Wojciech Papis

www.obywateleisprawiedliwosc.pl
www.kph.pl
www.jow.pl


Podziel się
oceń
0
0

EWO-PP: Europa Wolnych Ojczyzn - Partia Polska w sprawie mniejszości polskich

piątek, 19 lutego 2010 14:16


Europa Wolnych Ojczyzn - Partia Polska  w sprawie mniejszości polskich
Kraków, 16 lutego 2010r.  

   Europa Wolnych Ojczyzn - Partia Polska wzywa Prezydenta, Premiera, Ministra Spraw Zagranicznych, Parlament Rzeczypospolitej Polskiej, a także wszystkich polskich euro- posłów  do podejmowania stałych, intensywnych i w najwyższym stopniu starannych działań w obronie praw oraz dla poprawy warunków życia mniejszości polskich zamieszkujących  tereny d. II Rzeczypospolitej - później  republik radzieckich, a obecnie niepodległych państw - Litwy, Białorusi i Ukrainy.

   Pamiętając, że w wyniku ostatniej wojny ZSRR - agresor z dnia 17 września 1939r. - na mocy  międzynarodowych układów zagarnął ponad połowę terytorium suwerennej II Rzeczypospolitej, Partia Polska będzie z całą stanowczością upominać się o wiernych polskiej tradycji i wspierać działania wymuszające przestrzeganie praw człowieka oraz ekspansję demokratycznych rozwiązań systemowych na Wschód od naszych dzisiejszych granic.

Służy to nie tylko dobru żyjących tam Polaków, ale leży też w dobrze pojętym interesie wszystkich nacji mieszkających w sąsiadujących krajach.

Należy z całą stanowczością stwierdzić, że przedstawiciele żadnej z mniejszości żyjących dziś na terytorium  Polski nie doznają w najmniejszym stopniu jakichkolwiek dolegliwości, ani też prześladowań. Ich prawa są  bezwzględnie przestrzegane zgodnie z tradycjami polskiej tolerancji narodowej. religijnej i rasowej.

W celu skłonienia władz Litwy, Białorusi i Ukrainy do zarzucenia ew. niesprawiedliwych praktyk wewnętrznych i służących dobremu sąsiedztwu zmian politycznych - powinno się bezwzględnie wykorzystywać wszystkie możliwości naszej narodowej dyplomacji, a także narzędzia posiadane w związku z  uczestnictwem Polski w strukturach Unii Europejskiej, której solidarność i skuteczność w ten sposób możemy sprawdzić.

Odpowiednie działania należy także podejmować wobec rażącej asymetrii widocznej w sytuacji mniejszości niemieckiej w Polsce i bardzo licznych Polaków mieszkających w Niemczech.

Status Polaków i Niemców zamieszkujących te dwa unijne dziś kraje powinien być jednakowy, a traktowanie spraw podobne. Sprawiedliwości i w tym względzie musi się stać za dość.

Niniejsze wezwanie Partia Polska wystosowuje wsłuchując się w pełne niepokoju głosy obywateli,  zwłaszcza zaś żyjących w Polsce Kresowiaków i szczególnie wrażliwych przedstawicieli środowisk  kombatantów walczących o wolną Polskę w czasie II wojny światowej oraz później w podziemiu niepodległościowym.

Wojciech Papis
Wiceprzewodniczący EWO -PP

Marek Kramarski 
Wiceprzewodniczący EWO -PP    

Jan Szczepankiewicz
Przewodniczący EWO -PP
                                                          


Podziel się
oceń
0
0

EWO-PP: Razem do wyborów w 2010 r.! - uchwała Rady Naczelnej EWO-PP

niedziela, 31 stycznia 2010 16:08


EWP-PPSzanowni Państwo,  

   Europy Wolnych Ojczyzn - Partia Polska zgodnie z uchwałą Rady Naczelnej, która zebrała się dnia 30 stycznia 2010r. w Kielcach
wystosowała apel do środowisk niepodległo- ściowych, wolnościowych, konserwatywnych i demokraty- cznych o sprawną konsolidację przed wyborami prezyde- nckimi i samorządowymi.  

Będąc partią ideową nie patrzymy na politykę przez pryzmat osobistych korzyści, czy animozji. Gotowi jesteśmy uczestniczyć w każdym projekcie, który będzie sprzyjał wzmacnianiu naszej suwerenności państwowej, obronie tradycyjnych wartości, racjonalizacji systemu demokratycznego oraz wzrostowi konkurencyjno- ści rodzimych firm.  

Tekst naszego apelu znajdą Państwo w załączniku do niniejszego maila.  

Z poważaniem
Jan Szczepankiewicz Przewodniczący EWO - PP


 

Apel Europy Wolnych Ojczyzn - Partii Polskiej

do środowisk niepodległościowych, wolnościowych, konserwatywnych i demokratycznych
wystosowany w związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborami samorządowymi.

 
Zgodnie z uchwałą Rady Naczelnej Europy Wolnych Ojczyzn - Partii Polskiej, która zebrała się dnia 30 stycznia 2010r. w Kielcach, - wzywamy wszystkie podmioty życia publicznego, deklarujące przywiązanie do suwerennej Rzeczypospolitej, tradycyjnych narodowych wartości, a także szeroko rozumianej wolności - do natychmiastowego podjęcia stosownych kroków w celu racjonalizacji i konsolidacji działań związanych ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi oraz samorządowymi.


Powaga Rzeczypospolitej, etyka działań politycznych, a także zdrowy rozsądek nakazują nam wystawienie uzgodnionego wspólnego kandydata, który otrzymałby w pierwszej turze znaczącą ilość głosów, zaś w drugiej zachował się w każdym przypadku (także w sytuacji, gdyby do tej tury nie wszedł) w sposób godny i racjonalny.

Jest jeszcze dostatecznie dużo czasu, by dokonać stosownych uzgodnień i wykreować kandydata powszechnie szanowanego, nie uwikłanego w szkodzące jego wizerunkowi zdarzenia oraz zdolnego do niezależnych działań na rzecz naszego narodowego państwa.

 
W przypadku wyborów samorządowych EWO - Partia Polska optuje za stworzeniem rokującej na przyszłość wspólnej formuły, która na początku będzie realizowana w celu zdobycia udziału we władzach lokalnych, dalej zmierzając do dobrego gospodarowania na danym terenie z racjonalnym i uczciwym wykorzystaniem pieniędzy podatnika - pozyskanych, lub odzyskanych ze wszystkich możliwych źródeł finansowania.

W sytuacji, gdy zaistnieją inne okoliczności apelujemy o mądre wykorzystanie wszystkich możliwości współpracy z podmiotami umownie lokowanymi po prawej stronie sceny politycznej w celu zrealizowania zasadniczych celów wyborczych, czego następstwem będzie dalsza możność podjęcia działań pozytywnych dla dobra społeczności lokalnych, rozumianych jako część dbałości o ogólnonarodowe dobro wspólne.

 
Kielce, 30 stycznia 2010 r.

 
Jan Szczepankiewicz

Przewodniczący EWO - PP

 

Wojciech Papis

Wiceprzewodniczący EWO - PP

 

Marek Kramarski

Wiceprzewodniczący EWO - PP


Podziel się
oceń
0
0

EWO-PP: Kraków - Instytut Królowej Jadwigi zaprasza na otwartą debatę

poniedziałek, 18 stycznia 2010 12:35

    Instytut   Królowej   Jadwigi   zaprasza  na  otwartą  debatę  „Realizacja konstyucyjnego prawa równego dostępu do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w III Rzeczypospolitej Polskiej"    

 Wybrane zagadnienia polityczne, prawne i zdrowotne zaprezentują Jan Szczepankiewicz i Marek Kramarski. 1 lutego 2010r. - godz.16.30 -  Kraków, ul. Konfederacka 6. Sala Oratoryjna parafii p.w. św. Stanisława Kostki

 Jan Szczepankiewicz


Podziel się
oceń
0
0

EWO-PP: Stanowisko Europa Wolnych Ojczyzn - Partii Polskiej wobec skandalicznych zaniedbań Narodowego Funduszu Zdrowia

poniedziałek, 11 stycznia 2010 17:15

 

   Stanowisko Partii Polskiej wobec skandalicznych zaniedbań Narodowego Funduszu Zdrowia i nieadekwatnych reakcji władz rządowych Rzeczypospolitej Polskiej

 

Partia Polska z oburzeniem przyjmuje kolejny blamaż Narodowego Funduszu Zdrowia oraz osób odpowiedzialnych w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej za prawidłowe funkcjonowanie powierzonych im instytucji.

 

Wobec skandalicznego rozporządzenia Prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza - dezorganizującego w efekcie leczenie chorych z zastosowaniem tzw. chemoterapii niestandardowej - niezrozumiale jest zarówno stanowisko zajęte przez Minister Zdrowia Ewę Kopacz, jak również reakcja Premiera Donalda Tuska.

 

Nie można przyjąć za dobra monetę tłumaczeń o zaistniałym nieporozumieniu, czy też złej interpretacji zarządzenia wydanego i realizowanego przez osoby, których tak domniemane kompetencje, jak również wynagrodzenia za wykonywana pracę są nadzwyczaj wysokie.

 

W efekcie zawinionych przez urzędników perturbacji narażono na możliwość pogorszenia się stanu zdrowia, a nawet w niektórych sytuacjach sprowadzono niebezpieczeństwo utraty życia na ludzi, którzy niejednokrotnie od lat w ciężkim stresie borykają się z niezwykle ciężkimi schorzeniami.

 

Osoby te mają zagwarantowane konstytucyjne prawo bezpłatnego i równego dostępu do świadczeń medycznych, zgodnie z realizacją zasad głównych polskiej ustawy zasadniczej.


Zatem nawet w przypadku występowania niedoboru środków oraz idącego za tym niedowładu instytucji państwowych - nie można wyrazić zgody na przysparzanie chorym kolejnych cierpień i sprowadzanie na nich dodatkowego ryzyka.

 

Bywały już w Polsce próby urzędniczego pozbawianie części uprawnionych osób dostępu do określonych świadczeń, przy wprowadzeniu kryterium maksymalnego wieku. Obecnie możemy zatem odnotować jedynie eskalację niehumanitarnych działań - tym razem związanych z biurokratycznym bałaganem i kwalifikowaną ludzką nieodpowiedzialnością, które dotykają kolejną najsłabszą, a więc najbardziej wrażliwą grupę chorych.

 

Nie przyjmujemy do wiadomości nieadekwatnych i wątpliwie prawnie umocowanych „kar" w postaci odbierania jednomiesięcznego wynagrodzenia . Wysoki rangą urzędnik dopuszczający się tak ciężkich zaniedbań powinien zostać natychmiast usunięty z zajmowanego stanowiska.

 

Jeżeli tak się nie dzieje, to polityczna odpowiedzialność za bezkarność, bezduszność oraz niekompetencję spada na osobę Premiera - jako tego, którego obowiązkiem jest skutecznie realizować prawo i egzekwować wykonanie zadań w stosownym zakresie.

Skandale z udziałem NFZ odbywające się niemal na początku każdego roku powinny zmobilizować stosowne władze do natychmiastowego i skutecznego działania.

 

Miast populistycznych obietnic, połajanek, a także pseudo - kar, które zdumiewają tak prawników, jak i wszystkich normalnie pracujących ludzi - wzywamy polskie władze do podjęcie wyzwania oraz solidnej pracy przy rzeczywistej, nie zaś pozornej reformie zabójczo niesprawnego systemu, który miast chronić, permanentnie zagraża zdrowiu i życiu obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Europa Wolnych Ojczyzn - Partia Polska
Kraków, 9 stycznia 2010r.


Podziel się
oceń
0
0

EWO-PP: KOMUNIKAT EUROPY WOLNYCH OJCZYZN - PARTII POLSKIEJ NA DZIEŃ 11 LISTOPADA 2009 ROKU

środa, 11 listopada 2009 14:14


  KOMUNIKAT EUROPY WOLNYCH OJCZYZN - PARTII POLSKIEJ
NA DZIEŃ 11 LISTOPADA 2009 ROKU  

    Tegoroczne obchody Święta Niepodległości zamykają okres drugiego dwudziestolecia, w którym Polacy pozbywszy się obcych wojsk, mogli w rzeczywistości decydować o własnym losie. Tym razem pokojowo i demokratycznie.  

    Odsądzani w PRL -u od czci i od wiary politycy II Rzeczypospolitej w niezmiernie trudnych warunkach politycznych, społecznych i gospodarczych zdołali zjednoczyć rozbity zaborami kraj, utrzymać jego suwerenność, a także stworzyć podwaliny zdrowej gospodarki. W efekcie to właśnie zdradzona przez swoich europejskich sojuszników Polska stawiła silny opór armiom dwóch totalitarnych sąsiadów, by na koniec zostać oddaną jednemu z nich w charakterze wojennej zdobyczy.   

   Jakże odmiennie wygląda bilans dwóch dekad III Rzeczypospolitej, w której wykreowana ustaleniami "okrągłego stołu" klasa polityczna dokonała planowej wyprzedaży - bądż likwidacji strategicznych działow gospodarki, rozproszyła Polaków po świecie, a na koniec dobrowolnie zdała suwerenność państwową. Przyjęcie zapisów Traktatu Lizbońskiego ustanawiającego socjalistyczne, totalitarne, a przy tym bezbożne imperium, stanowi oczywiste sprzeniewierzenie się myśli i dziełu tych pokoleń Polaków, które niegdyś przywróciły Niepodległą na mapę Europy.  

   Mając w pamięci radość pierwszych swobodnie obchodzonych rocznic 11 listopada 1918r., w odczuciach współczesnych pokoleń Polaków winny zatem dominować uczucia żalu i wstydu, w ślad za którymi powinna pojawić się oczywista w tej sytuacji refleksja. 

   Europa Wolnych Ojczyzn - Partia Polska jako formacja niepodległościowa powstała z protestu wobec zapisów i trybu przyjmowania Traktatu Lizbońskiego, w którym z pominięciem woli narodów zmieniono zasady na jakich ma się odbywać proces integracji kontynentalnej.
W Święto Niepodległości 2009 roku przypominamy, że obowiązkiem świadomych Polaków jest zmierzać wszelkimi zgodnymi z prawem metodami do utrzymania, bądź też odzyskania atrybutów państwowej suwerenności, gdyż tylko Wolna i Niezawisła gwarantuje godny byt, oraz zachowanie tożsamości naszego narodu.    

Kraków, 11 listopada 2009r.                                       

Europa Wolnych Ojczyzn - Partia Polska                                                                         
Jan Szczepankiewicz                                                                                                              
Przewodniczący
   


Podziel się
oceń
0
0

EWO-PP: EWO-PP wzywa do politycznego zjednoczenia org. patriotyczne

wtorek, 20 października 2009 20:10


EWO1Kraków, 14 października 2009r.
Europa Wolnych Ojczyzn
Partia Polska

30-432 Kraków,
ul. Janka Szumca 16
tel/fax 12 267 46 06EUROPA WOLNYCH OJCZYZN - PARTIA POLSKA WZYWA DO POLITYCZNEGO ZJEDNOCZENIA IDEOWYCH ORGANIZACJI PATRIOTYCZNYCH

  Europa Wolnych Ojczyzn - Partia Polska wzywa wszystkie ideowe i niezależne organizacje patriotyczne do szybkiej konsolidacji dla ratowania niewolonej, a przy tym upadającej we wszystkich budujących jej siłę dziedzinach Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej.

Usilnie namawiamy do zaniechania drugorzędnych dziś sporów programowych, porzucenie animozji osobistych i wspólnego poszukiwania drogi do koniecznego zjednoczenia sił, które jest warunkiem skuteczności wszelkich niezawisłych działań politycznych - tak w kraju, jak i za granicą.

Proponujemy przyjęcie otwartej formuły która z jednej strony zapewni zachowanie całkowitej niezależności organizacji i osób, przy zachowaniu ich indywidualnego charakteru, oraz dorobku, a z drugiej umożliwi konieczną współpracę.

Sprawą pierwszorzędną jest w chwili obecnej doprowadzenie do ogólnokrajowego spotkania przedstawicieli wszystkich organizacji ideowych, a następnie wydelegowanie osób, które będą uczestniczyły w pracach wspólnego komitetu koordynacyjnego, umożliwiając tym samym - planowanie i koordynację, bieżącą komunikację, a dalej współpracę w realizacji uzgodnionych działań

Tradycyjnie organizowany w Krakowie w dniu 13 grudnia każdego roku ogólnokrajowy zjazd środowisk niepodległościowych mógłby się stać sposobnością do dokonania wspólnych ustaleń, opartych na zobowiązaniach Deklaracji Tynieckiej z dnia 13 grudnia 2007r.

Obowiązujące prawo daje możność działania w systemie demokratycznym, jednak warunkiem osiągania jakichkolwiek sukcesów jest roztropne łączenie rozproszonych sił, profesjonalizm, oraz organizacyjna sprawność.

Apelujemy zwłaszcza do tych, którzy zniechęceni atmosferą skandali, afer i pospolitej głupoty, w które obfitowało życie publiczne III RP „wyemigrowali wewnętrznie", koncentrując się na życiu osobistym, lub co najwyżej działalności społecznej, czy wręcz dobroczynnej.
Ostrzegamy, że dalsze zaniechanie w sferze spraw politycznych doprowadzi do znaczących ograniczeń swobody także w dziedzinach, które dzisiaj stanowią ich azyl.

Nie przekreślamy polityków, którzy w minionym dwudziestoleciu, działając w warunkach zawłaszczonej III RP dali się poznać jako uczciwi obrońcy suwerennej i tożsamej kulturowo Polski. Wzywamy jednak konkurujących o „prawo do jednoczenia opcji" do zaniechania myślenia kategoriami konsolidacji innych dla realizacji osobistych ambicji.

Zmiana sposobu myślenia umożliwi rzeczywistą współpracę i w efekcie stworzenie warunków do realnego zjednoczenia się wokół spraw dla Polaków najważniejszych.

Jeżeli nadal będą realizowane przedwyborcze scenariusze bezwstydnych umizgów, doraźnych targów, a dalej podchodów i zdrad - efekty będą podobne do tych, jakie obserwowaliśmy w poprzednich wyborach.

Europa Wolnych Ojczyzn - Partia Polska wyrosła z protestu przeciwko gwałceniu woli narodów Starego Kontynentu, które odrzuciły w demokratycznym trybie zapisy Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej, przyjmowane obecnie w wygodniejszy sposób pod nazwą tzw. Traktatu Reformującego Unię Europejską, zwanego też Traktatem Lizbońskim.

Nigdy nie ustaniemy w wysiłkach zmierzających do zachowania Wiary Ojców
i odzyskania Wolności i Niezawisłości przez nasze narodowe państwo - Rzeczpospolitą Polską, licząc przy tym na stosowną refleksję coraz większej liczby naszych Rodaków.Przewodniczący EWO - Partii Polskiej
Jan Szczepankiewicz

Wiceprzewodniczący EWO- Partii Polskiej
Wojciech Papis

Wiceprzewodniczący EWO - Partii Polskiej
Marek Kramarski

Źródło:
Europa Wolnych Ojczyzn - Partia Polska


Podziel się
oceń
0
0

Licznik odwiedzin:  275 746  

Kalendarz

« marzec »
pn wt śr cz pt sb nd
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

O bloogu
Czołem Wielkiej Polsce!

Witamy na bloogu "Kronika Narodowa".
Bloog w swym zamyśle, ma być czysto informacyjny. Znajdziecie tu relacje z inicjatyw/ akcji praktycznie wszystkich środowisk i organizacji szeroko pojętego Obozu Narodowego. Nie zapomnimy jednak o działalności nacjonalistów spoza granic naszego kraju i artykułach oscylujących wokół tematyki ideologiczno – historycznej.
Jesteśmy otwarci na współpracę z wszystkimi środowiskami narodowymi. Przy czym, z całą stanowczością stwierdzamy, iż nie interesują nas jakiekolwiek antagonizmy organizacyjne... CWP!

Redakcja

ZASADY PRZEDRUKU Z KN: ZASADY PRZEDRUKU - LINK

Kontakt: kronikanarodowa@wp.pl

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Statystyki

Odwiedziny: 275746

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Bloog.pl