Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 279 015 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

ONP-LP: Sprawozdanie z II tury IV Kongresu ONP-LP

czwartek, 01 kwietnia 2010 19:19


   IV Kongres PP ONP-LP odbył się w Warszawie, w Biurze naszej Organizacji, w dniu 27 marca 2010 r. Była to druga tura tego Kongresu (pierwsza miała miejsce 30 stycznia b.r.). Ta była konieczna ze względu na fakt, że powodu braku kworum Kongres nie mógł dokonać zmian w składzie Rady Naczelnej i Zarządu Głównego. Sprawozdanie bazuje na protokole z obrad Kongresu i jest z nim w pełni zgodne.

   Kongres otworzył Wiceprezes Organizacji witając serdecznie wszystkich zebranych. Po modlitwie wiceprezes odczytał listy i życzenia skierowane do uczestników Kongresu od osób, które z różnych (ważnych) przyczyn nie mogły przyjechać. Były to dwa listy od członków naszej Organizacji w Kraju, dwa e'mail'e z zagranicy oraz życzenia przekazane drogą telefoniczną z Francji i Norwegii. Następnie zapoznał zebranych z treścią pisma otrzymanego z Kancelarii Prezydenta R.P. w sprawie pośmiertnego odznaczenia dr hab. Jana Pyszko (wniosek doc. R. Jaworka w tej sprawie będzie - jak napisano - bardzo wnikliwie rozpatrzony). Wiceprezes poinformował ponadto zebranych o pewnych zmianach w rozesłanym wcześniej programie Kongresu, które dotyczyły wyłącznie części I - programowej. Ta część Kongresu miała charakter otwarty, w której uczestniczyło 18 osób z całej Polski - członków ONO - LP oraz 4 osoby - sympatycy naszej Organizacji, w tym 1 osoba reprezentowała Polonię (austriacką).

W części programowej były przedstawione trzy referaty:
1. Prezesa KTE Lesława Michnowskiego pt.: Kryzys nadal, socjaldarwinizm i globalna katastrofa albo ekohumanizm"
2. Doc. dr Rudolfa Jaworka p.t. „Piąta kolumna" - rozdano 8 egzemplarzy tego referatu) oraz
3. De med. Zbigniewa Szenka p.t.: „System ochrony zdrowia w Polsce - stan i możliwości zmian".

Po każdym referacie był czas na zadawanie pytań i krótką dyskusję. Zebrani mogli też zapoznać się z broszurką prof. W. W. Bojarskiego p.t. „Jak było i jak jest naprawdę. Co robić ?" (rozprowadzono 10 egzemplarzy tej broszury).

Druga część Kongresu, po krótkiej przerwie, miała charakter zamknięty, wyborczy (wybory, jak było wiadomo, miały na celu uchwalenie zmian w Radzie Naczelnej i w Zarządzie Głównym). Tej części obrad przewodniczył Wojciech Jerzy Kosyl, członek ONP-LP z Warszawy.

Część wyborcza Kongresu rozpoczęła się od powołania Komisji Skrutacyjnej. Wyboru trzech członków tej Komisji dokonano głosując na każdą osobę osobno. Po ukonstytuowaniu się Komisja przystąpiła do działania. Przewodnicząca Komisji (dr Marianna Sójka) stwierdziła, że uprawnionych do głosowania jest 18 osób i tyle osób może wziąć udział w głosowaniu. Stwierdzenia tego nikt nie zakwestionował. W pierwszym głosowaniu tajnym na Prezesa ONP-LP wybrano jednogłośnie dotychczasowego Wiceprezesa, którym został Janusz Lech Siemiński, co zebrani nagrodzili brawami.

Na stanowisko Wiceprezesa zgłoszono dwa nazwiska tzn. Stanisława Bujnickiego i Jana Malinowskiego. W głosowaniu tajnym uczestnicy Kongresu wybrali Stanisława Bujnickiego - pełnomocnika ONP - LP z Białegostoku (12 głosów). Drugi kandydat otrzymał 6 głosów (protokół Komisji nr 7).

Zastrzeżenia do werdyktu Komisji Skrutacyjnej zgłosił J. Malinowski, ale zebrani nie uznali tego sprzeciwu uzasadniając, że Komisja została wybrana prawidłowo i nie ma żadnych powodów, aby kwestionować jej decyzje. Wszyscy zebrani, z wyjątkiem jednej osoby, nie dopatrzyli się żadnych nieprawidłowości w pracach Komisji i tym samym uznali wybory do R.N. i Z. G. za w pełni prawomocne. Oznacza to, że nie ma żadnych podstaw (ani formalnych ani merytorycznych) do podważania wyników wyborów.

Z wielkim smutkiem, a nawet głębokim żalem natomiast należy stwierdzić, że wielu członków ONP - LP nie przyjechało na Kongres, nawet nie powiadamiając o przyczynach swojej absencji i tym samym wydając świadectwo swego stanowiska względem ideałów naszej Organizacji.

Po krótkiej przerwie wznowiono głosowania. W kolejnym zgłoszono 3 kandydatury do Zarządu Głównego na stanowisko Przewodniczącego. W wyniku głosowania wybrano na szefa Zarządu Głównego Andrzeja Ruraża - Lipińskiego (8 głosów za). Drugi kandydat - Stanisław Kowalczyk - (dotychczasowy szef ZG) otrzymał o jeden głos mniej, a trzeci (J. Malinowski) - 3 głosy. Oznacza to, że nowym Przewodniczącym Zarządu Głównego został wybrany Andrzej Ruraż-Lipiński (protokół nr 8).

W głosowaniu ostatnim wybrano Komisję Rewizyjną - trzy osoby (protokół nr 9). Na tym zakończono część wyborczą Kongresu.
W dalszej części obrad nowo-wybrany Prezes przedstawił Apel do Organizacji Polonijnych na całym świecie oraz do Polaków w Polsce i poza granicami Kraju. Apel ten zebrani przyjęli przy jednym głosie wstrzymującym się.

Następnie Jan Malinowski złożył wniosek formalny o wybranie patronów (świętego i świeckiego) dla całej ONP-LP i wybranie kapelana. Ustalono, że wniosek ten będzie rozpatrzony przez nowy Zarząd Główny, o czym będzie powiadomiony Prezes ONP-LP.

W toku dalszych dyskusji poruszono wiele spraw dotyczących naszej Organizacji, dla przykładu przedyskutowano projekt listu z propozycją jego skierowania do Prezydium Sejmu R.P.; sprawy gazety internetowej „KWORUM"; problemy współpracy z innymi organizacjami prawicowymi itd.

Duże zainteresowanie wywołały istotnie ważne informacje o działaniach „Polskiego Porozumienia Samorządowego", które przedstawił i omówił Ryszard Michalak z Tomaszowa Mazowieckiego.

Uczestnicy Kongresu w swoich wystąpieniach wielokrotnie podkreślali konieczność zaktywizowania działalności i zawiązywania koalicji z organizacjami polskimi, prawdziwie patriotycznymi dla dobra Polski i Polaków.

Dłuższe wystąpienie miał nowo-powołany Przewodniczący Zarządu Głównego, który zaapelował do członków ONP-LP o większą aktywność, organizowanie spotkań i podał zalecenia odnośnie powiększania liczby członków ONP-LP oraz sposoby wzmacniania siły naszej Organizacji.

Zamykając dyskusję i tym samym cały IV Kongres PP ONP - LP, przewodniczący obrad złożył wszystkim uczestnikom najlepsze życzenia z okazji nachodzących Świąt Wielkanocnych.

Na zakończenie Kongresu uczestnicy odśpiewali, jak zawsze, 3 zwrotki ROTY Marii Konopnickiej.

Rada Naczelna
Polsko-Polonijnej
Organizacji Narodu Polskiego
- Liga Polska

Źródło:
ONP-LP


Podziel się
oceń
0
0

ONP-LP: APEL do ORGANIZACJI POLONIJNYCH na CAŁYM ŚWIECIE oraz POLAKÓW w POLSCE i poza granicami KRAJU

czwartek, 01 kwietnia 2010 19:15


   Organizacja Narodu Polskiego - Liga Polska istnieje w Polsce od 2000 r. jako jedyna partia polityczna POLSKO - POLONIJNA.  Działamy na rzecz współpracy rzetelnej, uczciwej i konkretnej wszystkich Polaków niezależnie od miejsca ich zamieszkania. Tylko my opracowaliśmy program współpracy na linii POLONIA - POLSKA i POLSKA - POLONIA (w załączeniu).

   Nas Prezes dr hab. med. Jan Pyszko, do chwili śmierci (w październiku 2009 r.) wiele zrobił dla Polonii uczestnicząc m.in. w Kongresach i Zjazdach polonijnych na całym świecie i działając aktywnie na rzecz integracji środowisk polonijnych w Europie, Stanach Zjednoczonych A.P., Kanadzie, Ameryce Łacińskiej (np. USOPAŁ), w Australii. Bywał wielokrotnie w różnych krajach na kilku kontynentach łącząc tamtejszą Polonię z Krajem. Na podkreślenie szczególne zasługują ponadto trzy fakty:

  • przewodniczenie Polonii Szwajcarskiej i działalność aktywna na rzecz Polonii w tym Kraju
  • pomoc Polakom na Zaolziu (dyskryminowanym od lat przez władze czeskie)
  • wsparcie organizacji polonijnych głównie w takich krajach jak: Francja, Wielka Brytania, Austria i innych.

Obecnie, gdy zabrakło naszego Prezesa, nasza Organizacja znalazła się w sytuacji niezwykle trudnej, przede wszystkim ze względów finansowych (brak środków przy znikomych wpływach ze składek ze względu na szybkie ubożenie społeczeństwa polskiego) oraz medialnych (blokada informacyjna, brak dostępu do radia i telewizji).

Na IV Kongresie naszej Organizacji (30 stycznia 2010 r.) zebrani wypowiedzieli się jednoznacznie za dalszą działalnością Organizacji Narodu Polskiego. Nasza Organizacja potrzebna jest Polakom w Polsce i Polakom na całym świecie, choćby dlatego że nigdy nie sprzeniewierzyła się godności Narodu Polskiego; zachowuje patriotyzm i ideały polskości. Ufamy, że ten Naród, my Polacy, możemy wyjść z marazmu, a uświadamiając sobie przyczyny obecnej, tragicznej sytuacji społeczno-gospodarczej Kraju i zniewolenia politycznego, doprowadzić do odrodzenia naszej OJCZYZNY, odrodzenia ducha polskiego i wypracować wizję perspektywiczną dalszego, pomyślnego rozwoju Polski, w nawiązaniu do naszego dziedzictwa: historycznego, narodowego, kulturowego i przyrodniczego.

Chcemy nadal działać w myśl tych ideałów, zgodnie z hasłem na naszym sztandarze BÓG - HONOR - OJCZYZNA i stosownie do wartości przez nas uznawanych, zgodnie z którymi działamy, którym poświęcamy czas i swoją pracę, nigdy nie ulegając naciskom żadnych sił bez względu na ich pochodzenie (zewnętrzne czy też wewnętrzne). Interesujemy się niezmiennie sytuacją POLONII na całym świecie. Zbieramy i analizujemy wszystkie formy działań obecnych władz polskich (i nie tylko), które skłócają i rozbijają Polonię. Dlatego prosimy o informowanie nas o takich działaniach i dostarczanie nam dowodów na takie, wrogie akty rządu i różnych agentur. Dane te będą gromadzone i upowszechniane. Będą też podstawą do podejmowanych przez nas interwencji w interesie Polonii. Ponadto wszystkie te dane będą wykorzystane do opracowania publikacji zbiorczej o warunkach życia i pracy Polaków poza Krajem Posłużą też do ujawnienia prawdy o Polonii, która jest ukrywana przed społeczeństwem polskim. Zamierzamy również przystąpić do zmiany jakościowej w walce z antypolonizmami w Polsce i poza Polską. Prosimy także o stałe informowanie nas o osiągnięciach Polaków na całym świecie. Dane te będą dokumentowane i upowszechniane.

Oto powody, które skłoniły uczestników Kongresu do wystąpienia z tym Apelem do wszystkich Organizacji Polonijnych na całym świecie o wsparcie finansowe naszych działań.

Drodzy Rodacy
Musimy razem wytrwać, zwłaszcza teraz, gdy Państwu Polskiemu grozi
upadek z nadania obcego i za przyzwoleniem władz w Kraju.

Polska jest naszym dobrem i domem wspólnym wszystkich Polaków, niezależnie od miejsca ich zamieszkania.
Przyszłość Polski jest naszą przyszłością.


Rada Naczelna
Polsko-Polonijnej
Organizacji Narodu Polskiego - Liga Polska

(w 600-lecie Bitwy pod Grunwaldem oraz w 70-lecie utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego, testamentu żołnierzy i obywateli tego Państwa, a także Przysięgi Żołnierzy Armii Krajowej; w imię słów Roty Marii Konopnickiej, jak również wskazań Dekalogu Polaka Zofii Kossak-Szczuckiej).

Źródło: ONP-LP


Podziel się
oceń
0
0

ONP-LP: Apel ONP-LP w obronie Krzyża

poniedziałek, 01 lutego 2010 21:35


   Krzyż jest symbolem naszej wiary, a także najwyższych wartości humanizmu. W związku z zagrożeniem istnienia Krzyża, w naszym kraju Polsko - Polonijna Organizacja Narodu Polskiego Liga Polska zwraca się do wszystkich, którzy rozumieją i doceniają wartość krzyża w swoim życiu o wyrażenie poparcia dla naszych działań w jego obronie.

Listy z wyrażeniem poparcia z załączonym znaczkiem i lub zaadresowanej koperty zwrotnej prosimy kierować na nasz adres.

Będziemy mogli wówczas poinformować o naszych działaniach - na przykład manifestacjach.

Polsko - Polonijna Organizacja Narodu Polskiego
Liga Polska
ul. Dobra 13/20
00-384 Warszawa


Podziel się
oceń
0
0

ONP-LP: IV KONGRES POLSKO – POLONIJNEJ ORGANIZACJI NARODU POLSKIEGO – LIGA POLSKA

poniedziałek, 01 lutego 2010 21:32


   W dniu 30 stycznia 2010 r. w Warszawie miał miejsce IV Kongres Organizacji Narodu Polskiego (ONP), jedynej tego typu organizacji łączącej Polskę i Polonię na całym świecie oraz Polonię z Polską. Obrady Kongresu poprzedziła Msza Św. w Kościele pod wezwaniem Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, odprawiona w intencji naszej Organizacji, z udziałem pocztu sztandarowego.

Po Mszy Św. uczestnicy przeszli do biura ONP na obrady. Należy podkreślić, że sala obrad była specjalnie przygotowana. Zwracał uwagę duży napis po łacinie i po polsku - DOBRO RZECZYPOSPOLITEJ JEST PRAWEM NAJWYŻSZYM oraz dwa duże, historyczne obrazy kolorowe przywiezione z Kanady z Orłem Polski i Matką Bożą. Po powitaniu uczestników Kongresu, odmówiono (jak zawsze) modlitwę, a następnie uczczono pamięć zmarłego Prezesa naszej Organizacji dr hab. med. Jana Pyszko.

Program obrad obejmował aż 14 punktów, z których jeden został wykreślony (ze względu na brak kworum nie przeprowadzono wyborów do Rady Naczelnej i Zarządu Głównego). Odbędą się one w terminie późniejszym. Aż dwanaście osób nie mogło dojechać na Kongres, głównie ze względu na b. trudne warunki pogodowe (śniegi i mrozy). Spośród nich 4 osoby nadesłały życzenia dla uczestników Kongresu wraz z uwagami do poszczególnych punktów programowych. Uwagi te można sprowadzić do 3 stwierdzeń.

Są to:
1. Nasza Organizacja powinna nadal działać (jedna z tych osób napisała wprost - „rozwiązaniem najgorszym byłaby likwidacja ONP")
2. Koniecznością jest zacieśnianie kontaktów z Polonią i utrzymywanie z nią kontaktów stałych
3. Należy odwołać się do Polonii prosząc ją o wsparcie medialne i finansowe.

Opinie te podzielili wszyscy uczestnicy obrad, rozszerzając ustalenia Kongresu odnośnie p.3 - we władzach naszej Organizacji powinno się znaleźć więcej osób z Polonii. Następnie obradujący poddali analizie i ocenie sytuację obecną Polski w kontekście krajowym i globalnym. Uznano, że zagrożone są resztki suwerenności Państwa Polskiego, a nawet sam byt Narodu Polskiego. Tu przytoczone były liczne przykłady jak np. niszczenie gospodarki Kraju, próby władz sprzedaży lasów państwowych i zasobów geologicznych Polski. Podano wiele przykładów wyprzedaży Polski i to nie tylko zakładów przemysłowych.

Zwrócono uwagę na fakt gwałtownego poszerzania się biedy i ubóstwa w Polsce ze wszystkimi tegoż konsekwencjami. Przedstawiono fakty, na podstawie telefonów i listów kierowanych do naszej Organizacji, z prośbą o pomoc materialną. W kontekście międzynarodowym zwrócono uwagę na coraz częstsze traktowanie przedmiotowe Polski, marginalizowanie jej roli w świecie i w Europie (w tym w UE) oraz sprowadzanie do roli państwa kadłubowego, sezonowego (por. m.in. zapisy i mapki dot. Polski w „Encyclopaedia Germanica" w wydaniu listopadowym z 2009 r. - hasło „Polen" (Land, Grenzen)). Wystąpiono z postulatem, aby Organizacja skoncentrowała się przede wszystkim na promowaniu haseł i działaniach zmierzających do ograniczenia bezrobocia i propagowania powszechnego dostępu do świadczeń zdrowotnych. Dlatego konieczna jest dużo większa aktywność członków ONP i podejmowanie przez nich działań konkretnych, w ścisłym współdziałaniu z Polonią na całym świecie, dla dobra Polski i Polaków. Ze względu na fakt, że nasza Organizacja jest mała, niezbędne są koalicje z innymi stronnictwami narodowymi, patriotycznymi i chrześcijańskimi, co ma znaczenie szczególne właśnie teraz - w okresie przedwyborczym - ustalono, że problemy z tym związane będą przedmiotem obrad w II turze Kongresu. Proponowano, aby oprócz wyborów parlamentarnych, skoncentrować się na wyborach samorządowych. Takie działania są zresztą już podejmowane w Kraju (podano dane na ten temat), ale też zauważono, że obecna władza zwalcza inicjatywy idące w tym kierunku przy pomocy wszystkich środków jakimi dysponuje. Właśnie dlatego tak konieczna jest współpraca z Polonią i wsparcie z jej strony. Ponadto zebrani uznali, że żaden z kandydatów na prezydenta R.P., włącznie z obecnie urzędującym, nie zasługuje na poparcie. Co do wyborów parlamentarnych to przypomniano, że ordynacja wyborcza jest tak skonstruowana, aby żadna inna partia (poza tymi co są w Sejmie, bez zaufania Polaków), nie mogła wejście do tego Sejmu.

Uczestnicy Kongresu przyjęli kilka uchwał i decyzji - jak poniżej:

  • powołano zespół dwuosobowy, którego zadaniem będzie przygotowanie wystąpienia do ambasady (lub konsulatu) polskiego w Szwajcarii z prośbą o wyjaśnienie sytuacji prawnej mieszkania zmarłego Prezesa (pod tym adresem zarejestrowana jest w Sądzie Fundacja „ORZEŁ BIAŁY")
  • Rada Naczelna została zobowiązana do przygotowania stanowiska PP ONP-LP w sprawie dalszych działań władz Organizacji w odniesieniu do poszczególnych województw oraz określenia zasad współdziałania
  • Zarząd Główny ma podjąć działania naprawcze w kwestii biura naszej Organizacji, które to biuro, zdaniem uczestników Kongresu, powinno być utrzymane
  • Rada Naczelna ma przygotować II turę Kongresu w terminie 4 - 6 tygodni.


Nasza Organizacja ma także przygotować rezolucję w sprawie obrony krzyża w szkołach i instytucjach.

W drugiej połowie obrad zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności gazety internetowej KWORUM, wyrażając się z dużą aprobatą o jej pracy i osiągnięciach. W związku z tym przyjęto uchwałę, aby wykorzystać dobre kontakty redakcji KWORUM z Polonią do szerszego informowania Polonii o sytuacji w Kraju oraz rozpatrzyć możliwości silniejszego wsparcia działań naszej Organizacji ze strony Polonii.

Uczestnicy Kongresu zgodzili się, że dalsze rozbijanie i skłócanie Polonii na całym świecie (ze strony wiadomych instytucji w Kraju i poza jego granicami) powinno być natychmiast powstrzymane. Tu wyrażono poparcie dla Jana Kobylańskiego - Prezesa USOPAŁ'u, stając w jego obronie, przeciwko jego oszczercom (Prezes Kobylański z Urugwaju wchodził przez pewien czas w skład Rady Naczelnej naszej Organizacji).

W zakończeniu przyjęto uchwałę o konieczności opublikowania sprawozdania z obrad IV Kongresu w „Naszej Polsce" oraz w gazecie internetowej „KWORUM".

Obrady zakończono, jak zawsze, odśpiewaniem ROTY M. Konopnickiej.

Rada Naczelna i Zarząd Główny
Polsko -Polonijnej
Organizacji Narodu Polskiego
Liga Polska

Źródło:
onp-lp.org


Podziel się
oceń
0
0

ONP-LP: Informacje Rady Naczelnej i Zarządu Głównego ONP-LP

sobota, 12 grudnia 2009 7:03
Warszawa, 9 grudnia 2009 r.


Moi Drodzy,

   Informujemy, że po nieodżałowanej i przedwczesnej śmierci naszego Prezesa św. p. dr hab. med. Jana Pyszko, nasza Organizacja działa nadal, na zasadach określonych w Statucie PP ONP - LP.


   Rada Naczelna przygotowuje Zjazd Krajowy pełnomocników wojewódzkich i delegatów PP ONP - LP z Kraju oraz przedstawicieli Polonii. Ustalenie terminu tego Zjazdu zależy jednak od rozwiązania wielu kwestii merytorycznych, organizacyjnych i finansowych, z których część istotna ma swoje korzenie poza Polską. Decyzja w sprawie Zjazdu będzie podjęta po uzgodnieniach z Klubami oraz niektórymi działaczami polonijnymi, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie.

   Rada Naczelna oczekuje na wszelkie uwagi, oceny i wskazania ważne dla obecnego, niezwykle trudnego, okresu funkcjonowania naszej Organizacji, z uwzględnieniem szczególnym najbliższych 2 lat, ze względu na „wybory" w Polsce, które będą miały miejsce po raz pierwszy, w warunkach narzuconych Traktatem Lizbońskim (jak wiadomo ustanowił on nowe „super-euro-państwo") ze wszystkimi tegoż konsekwencjami. Z tej m.in. przyczyny uważamy nie tylko za niezbędne utrzymanie wzajemnych kontaktów, ale wręcz za konieczne dalsze ich zintensyfikowanie na linii POLSKA - POLONIA i POLONIA - POLSKA. To samo odnosi się do relacji: kierownictwo PP ONP - LP w Warszawie - Kluby we wszystkich województwach.

   Rada Naczelna zwraca się z prośbą do wszystkich członków PP ONP - LP o sprecyzowanie opinii także w przedmiocie dalszych działań PP ONP - LP, wyrażenie swoich poglądów lub spostrzeżeń, przedstawienie własnego osądu sytuacji w Polsce (i nie tylko, w tym powiązań z Polonią), w sposób konkretny, zwarty i umotywowany. Interesuje nas przede wszystkim szukanie odpowiedzi na pytanie - w skrócie - co dalej z PP ONP - LP ?. Uzyskane w ten sposób opinie pozwolą nam przygotować raport na Zjazd Krajowy naszej Organizacji, który może okazać się kluczowy dla jej losów. Wiemy, że zmarły Prezes Jan Pyszko bardzo chciał aby Organizacja trwała nadal i działała dla dobra Polski i Polaków, niezależnie od miejsca ich zamieszkania. Dlatego choćby tylko z tego powodu każde zdanie lub głos w tej kwestii są ważne i bardzo potrzebne.

Wszystkie te opinie, uwagi i odpowiedzi będą wzięte pod uwagę w konstruowaniu wizji strategicznej rozwoju PP ONP - LP.

Z wyrazami serdeczności
RN i ZG

Źródło:
onp-lp.org


Podziel się
oceń
1
0

ONP-LP: Dr Jan Pyszko nie żyje

wtorek, 20 października 2009 21:24


ONP2

ONP1   W niedzielę, 18 października zmarł w Szwajcarii, po ciężkiej chorobie dr hab. med. Jan Pyszko, wielki patriota, człowiek prawy, oddany polskiej sprawie, kandydat na prezydenta Polski w 2005r.

   Jan Pyszko ukończył studia medyczne na Uniwersytecie im. Polackiego w Ołomuńcu w 1956r. i Uniwersytecie Bazylejskim - egzamin państwowy z medycyny zdał w 1979r. Doktorat uzyskał w 1963 a habilitację pięć lat później, specjalizację w chirurgii I i II stopnia uzyskał w 1967r.. Autor 25 publikacji naukowych z zakresu medycyny, 19 kongresów narodowych i międzynarodowych, wybudował laboratorium chirurgii eksperymentalnej w klinice chirurgicznej w Ołomuńcu.

   Kawaler Orderu "Polonia Semper Fidelis" (1996) oraz "Polonia Mater Nostra est" (2003), dwukrotnie dekorowany medalem Senatu RP w 1999 i 2000r., odznaczony medalem Zasługi ZHR. W 2000r. otrzymał Dyplom tygodnika „Nasza Polska" a w 2004r. w dowód uznania za „zasługi dla jednoczenia organizacji polskich", wyróżniony Dyplomem na I Kongresie Polonii obu Ameryk w Urugwaju.
Od 1999 roku założyciel i prezes polsko-polonijnej ORGANIZACJI NARODU POLSKIEGO - Ligi Polskiej, pierwszej światowej polskiej partii politycznej integrującej rodaków w kraju i na emigracji. Prezes Związku Organizacji Polskich w Szwajcarii, założyciel i prezes Polskiego Forum Bazylejskiego w Szwajcarii (1994-1995) powołanego w celu organizowania intelektualnej pomocy dla Polski. Razem z o. prof. dr Józefem Bocheńskimi Marianem Respondem we Fryburgu w Szwajcarii - założyciel międzynarodowego komitetu dla osądzenia zbrodni komunistycznych "NORYNBERGA II".

  Miedzy innymi, fundator renowacji grobów polskich żołnierzy w Stonawie, zamordowanych w okresie czeskiej agresji Śląska Cieszyńskiego w 1919 roku, współorganizator pomocy Polakom na Wschodzie (1992), aktywnie wspierał społeczny Komitet Odbudowy Pomnika "Legionistów-Bohaterów Ziemi Cieszyńskiej", inicjator powstania polsko-polonijnej Gazety Internetowej KWORUM.
W ubiegłym roku założył polsko-polonijną Fundację Narodu Polskiego „Orzeł Biały", której podstawowym celem jest rozwój polskiej świadomości narodowej, umacnianie patriotyzmu, wspieranie współpracy młodzieży polskiej w Kraju i zagranicą, obrony dobrego imienia Polski i walka z antypolonizmami.

   Jan Pyszko interesował się filozofią i historią, przemierzył świat wzdłuż i wszerz, uprawiał narciarstwo, do końca aktywnie interesował się losami Polski, zawsze wymagał więcej od siebie niż od innych. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci, niech odpoczywa w pokoju.

Przyjaciele z Organizacji Narodu Polskiego - Ligi Polskiej

Źródło: www.onp-lp.org


Podziel się
oceń
1
0

Licznik odwiedzin:  275 751  

Kalendarz

« marzec »
pn wt śr cz pt sb nd
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

O bloogu
Czołem Wielkiej Polsce!

Witamy na bloogu "Kronika Narodowa".
Bloog w swym zamyśle, ma być czysto informacyjny. Znajdziecie tu relacje z inicjatyw/ akcji praktycznie wszystkich środowisk i organizacji szeroko pojętego Obozu Narodowego. Nie zapomnimy jednak o działalności nacjonalistów spoza granic naszego kraju i artykułach oscylujących wokół tematyki ideologiczno – historycznej.
Jesteśmy otwarci na współpracę z wszystkimi środowiskami narodowymi. Przy czym, z całą stanowczością stwierdzamy, iż nie interesują nas jakiekolwiek antagonizmy organizacyjne... CWP!

Redakcja

ZASADY PRZEDRUKU Z KN: ZASADY PRZEDRUKU - LINK

Kontakt: kronikanarodowa@wp.pl

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Statystyki

Odwiedziny: 275751

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Bloog.pl